Verlofaanvraag

Een dagje extra vakantie om de files voor te zijn, een midweek boeken of extra verlof voor bezoek aan het land van herkomst? Dit zegt de gemeente Nijkerk hierover: Volgens de Leerplichtwet (LPW) is dit niet meer mogelijk en dus strafbaar. De enige mogelijkheid voor extra vakantieverlof is geregeld in artikel 11 sub f van de Leerplichtwet: De directeur van de school kan éénmalig per schooljaar, voor maximaal 10 schooldagen, extra verlof verlenen buiten de reguliere vakanties. Dat kan als een leerling, door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders of verzorgers, alleen buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Bij ‘de specifieke aard van het beroep’ gaat het bijvoorbeeld om seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen. Dit kan voorkomen in de horeca sector en in de agrarische sector. Als u extra verlof wilt aanvragen voor uw kind, zijn wij gehouden aan de leerplichtwet (2001). 


Procedure voor het aanvragen van extra vakantieverlof
Een verzoek voor extra vakantieverlof van maximaal 10 schooldagen moet minimaal 8 weken tevoren bij de directeur van de school worden ingediend. Verlof voor meer dan 10 dagen kan niet in behandeling worden genomen. De wet heeft geen mogelijkheden voor vakantieverlof van meer dan 10 schooldagen. Bij ongeoorloofd verzuim is de directeur verplicht dit aan de leerplichtambtenaar van de gemeente te melden. De consequentie die hiervan het gevolg kan zijn, valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de ouders.

 

Overig verlof om persoonlijke redenen
Soms zijn er omstandigheden waarvoor er buiten vakanties om extra verlof nodig is. In de Leerplichtwet wordt dit ‘verlof op grond van gewichtige omstandigheden’ genoemd (artikel 11 sub g). Er kan sprake zijn van gewichtige omstandigheden in bijvoorbeeld de volgende gevallen:

• voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren om kan.
• bij verhuizing.
• bij huwelijk van bloed- en aanverwanten.
• bij overlijden van bloed- en aanverwanten.
• bij ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten.

Gewichtige omstandigheden zijn uitsluitend persoonlijke omstandigheden. Per geval wordt beoordeeld of een verzoek tot verlof gehonoreerd kan worden. Meestal zal het verlof beperkt worden tot één of enkele dagen. 
 

U kunt hier het formulier voor de verlofaanvraag downloaden.

 

Print het formulier uit en vul de gevraagde gegevens in.
U kunt het formulier inleveren bij de directie.
U ontvangt z.s.m. een reactie op het formulier.