MedezeggenschapsRaad  (Onderwijs)

 

Voor het zo goed mogelijk functioneren van onze school en de andere PCO-scholen van de Stichting PCO Gelderse Vallei, is de Medezeggenschapsraad ingesteld. Ouders en leerkrachten kunnen door middel van deze raad inbreng hebben in de besluitvorming van het bestuur. Deze medezeggenschapraad is vastgelegd in wettelijke reglementen. Deze liggen ter inzage op school. De Medezeggenschapsraad, ofwel de MR, bestaat voor onze school uit twee vertegenwoordigers namens de ouders en twee vertegenwoordigers namens de leerkrachten. Leden hebben drie jaar zitting in de MR. Jaarlijks worden voor ontstane vacatures verkiezingen gehouden

De medezeggenschapsraad (MR) zorgt ervoor dat ouders mee kunnen denken over zaken die de sfeer en
de kwaliteit van de school bepalen. Daarnaast staan de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden van de teamleden binnen de MR regelmatig op de agenda. Volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs (de wettelijke basis van de MR) is de ‘raad bevoegd tot alle aangelegenheden de school betreffende’. De MR bestaat uit vier leden: twee leden uit het team en twee leden die gekozen zijn uit en door de ouders. Eén van deze vier leden of een ander teamlid vertegenwoordigt De Spreng in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR bespreekt de gang van zaken op de diverse scholen die deel uitmaken van de Stichting PCO Gelderse Vallei. De GMR doet voorstellen en adviseert het bestuur van de Stichting. Veel beleidsbeslissingen kunnen pas genomen worden na instemming van de GMR.

De MR vergadert ongeveer eenmaal per zes weken en bestaat voor schooljaar 2018-2019 uit de volgende leden:

Ouderleden
Voorzitter: dhr. E. van 't Veer 
Secretaris: mw. J. Dorst

Teamleden
Lid: mw. S. Doppenberg
Penningmeester: mw. N. Lok
GMR-lid: mw. R. Dijkhuizen
De leden van de MR vinden het belangrijk dat ze goed op de hoogte zijn en blijven van de mening van de ouder(s)/ verzorger(s) over zaken die de school aangaan. Alleen dan kan een school goed functioneren. Daarom nodigen wij u van harte uit met uw vragen te komen of het ons te melden als u vindt dat het anders kan! U kunt de MR ook mailen via mr.sh@pcogv.nl

Notulen

 

schooljaar 2018-2019