Missie / Visie

Op Kindcentrum De Spreng:
 • Ontdekken, leren en spelen we onder één dak
 • Werken wij vanuit christelijk waarden en benaderen wij elkaar positief
 • Voelen wij ons verantwoordelijk voor onszelf en elkaar
 • Heeft u te maken met één organisatie
 • Werken wij samen met ouders, zorg & welzijn, culturele instellingen en sportclubs
 • Verloopt de overgang van opvang naar onderwijs soepel
 • Werkt een enthousiast team van professionals
 • Werken wij aan talent door middel van een breed aanbod aan activiteiten

 
Ons motto
"De Spreng, één visie, één locatie, één lijn"

 
Visie
Kinderen hebben van nature de behoefte om zich breed te ontwikkelen. De Spreng biedt daarvoor meer dan onderwijs alleen en richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen. Onze school is naast een leeromgeving ook een ontmoetingsplaats waar kinderen kennis en vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben in hun weg naar volwassenheid. Ouders ontmoeten er de professionals, andere ouders en andere betrokkenen.
Centraal in onze benadering staat het leren kennen van je eigen mogelijkheden, het met plezier inzetten van je talenten en zelfstandig leren denken en handelen. We bieden daarbij een klimaat dat alle kinderen uitdaagt tot betrokkenheid en samenwerking: binnen de eigen groep, maar ook met andere groepen uit onze school en met de omgeving. Onze leerkrachten zijn ontwerper van de leeromgeving, experts als het gaat om de leerstof, cultuurdrager en ook een coach die kinderen stimuleert het beste uit zichzelf te halen. Leerkrachten weten op uiteenlopende manieren te differentiëren tussen kinderen, groepsdoorbrekend te werken, innovaties door te voeren en daarmee optimaal in te spelen op de individuele behoeften van kinderen. Daarmee creëren we een doorgaande lijn in de gehele school. Werken vanuit christelijke waarden en normen en respect voor elkaar zijn hiermee verweven.
Op basis van onze deskundigheid weten we wanneer het nodig is om aanvullende expertise in te zetten. Deze expertise kan intern beschikbaar zijn, maar ook geleverd worden door een van onze samenwerkingspartners. Ouders zijn onmisbare partners in dit proces.
Door intensief samen te werken met kinderopvang en buitenschoolse opvang (in een integraal kindcentrum) garanderen we deze brede benadering ook in de verschillende arrangementen buiten onze reguliere schooltijden.
Voor onze organisatie en medewerkers is een onderzoekende houding en het permanent investeren in kennis en vaardigheden vanzelfsprekend.

Missie 
 • bieden we hoogwaardig basisonderwijs met het kind als het centrale vertrekpunt.
 • begeleiden we kinderen om vanuit christelijke waarden verantwoordelijk te leren zijn voor mens en wereld.
 • zorgt een aantrekkelijke, gedifferentieerde en veilige leeromgeving voor het optimaal inspelen op individuele mogelijkheden van kinderen.
 • investeren wij in samenwerken met ouders, opvang, onderwijs, zorg, cultuur, sport en muziek.
 • geven we met onze innovatieve manier van werken binnen het onderwijs en opvang antwoord op de veranderende maatschappij en werken we aan goed burgerschap.
 • werken deskundig en bevlogen medewerkers in een inspirerende werkomgeving nauw samen om deze belangrijke pedagogische opdracht te vervullen.
 • werken we transparant en verantwoorden we ons in een open dialoog.

Kernwaarden
De manier waarop we onze ambities willen realiseren is samengevat in onze drie kernwaarden:

LEREN MET LEF

VERBONDEN EN VERANTWOORDELIJK 

RUIMTE EN RESPECT